เอนไซม์

เอนไซฒ์ คือ กลุ่มโปรตีน (protein) ที่ผลิตโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งในพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ (biocatalyst) เช่น  ระบบการย่อยอาหาร โดยย่อยสลายโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง

มีเอนไซม์จำนวนมาก จะไม่ทำงาน ถ้าไม่มีตัวช่วย ที่เรียกว่า โคเอนไซม์ และโคเอนไซม์ส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินชนิดที่ละลายน้ำหรือแร่ธาตุจำ โคเอนไซม์ไม่ใช่โปรตีน และเอนไซม์จะมีขนาดใหญ่มากกวาโคเอนไซม์ โดยในระห่างการทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีอยู่นั้น เอนไซม์จะกลับคืนมาเป็นอิสระอย่างเดิม แต่โคเอนไซม์จะหมดเปลืองไปเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องหามาเสริมจากแหล่งต่าง ๆ

 

Showing all 10 results

Showing all 10 results